Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
خداحافظی علی شیرازی از «شب آواز ایرانی»
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

خداحافظی علی شیرازی از «شب آواز ایرانی»

مدیر برگزاری ویژه برنامه تخصصی «شب آواز ایرانی» مرکز موسیقی حوزه هنری با انتشار نامه ای از سمت خود کناره گیری کرد.