Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
گروه گلستانه به روي صحنه مي رود
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴

گروه گلستانه به روي صحنه مي رود

گروه موفق گلستانه به خوانندگی «محمد وزیری» و«علی رضا مهدیزاده» در شهرهای تهران و رشت به روی صحنه می روند .