Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
شیوه تارنوازی آذربایجان را ثبت کردیم نه خود تار را
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴

شیوه تارنوازی آذربایجان را ثبت کردیم نه خود تار را

مالک منصوراف نوازنده تار و معاون آموزشی کنسرواتوار آذربایجان می‌گوید: آنچه ما در یونسکو ثبت کرده‌ایم شیوه تار نوازی آذربایجانی است. ما هرگز نگفته‌ایم که تار از آن ایران یا آذربایجان است.