برچسب گذاری توسط: نوازنده عود

1

پدر عود ایران در بستر بیماری

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : منصور نریمان پدر عود ایران به دلیل عاضه ریوی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بهمن بستری شده است. نریمان که مدت هاست روی صحنه نرفته و اجرایی...