ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران به مدت سه شب قطعاتی از آهنگسازان بزرگ جهان را به صورت مشترک اجرا می‌کنند.

به گزارش رسانه هنر رادیو پارسی، ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران در کنسرتی مشترک که در قالب پروژه «صدای ایتالیا برای ایران» برگزار می‌شود.

در شب اول، قسمت اول، ارکستر جوانان جهان قطعات سلاحی از عشق، اُپوس ۱۲ برای ارکستر از جوزپه وردی، دوئت آریا برای ویلن، ویولا و ارکستر از ادوارد الگار، قطعه‌ی رؤیایی برای ویلن و ارکستر از شوپن، تصنیف خیال اُپوس ۱۰۱ برای ویولا، ویلن و ارکستر از آنتونن دورژاک و قطعه‌ی روندو برای ویلن و ارکستر از کامیل سانس‌سنت، را با رهبری دامیانو جورانا اجرا خواهند کرد.

بخش دوم نیز به اجرای سمفونی ۷ بتهوون در لا ماژور اُپوس۹۲ توسط ارکستر جوانان جهان به همراه ارکستر سمفونیک تهران، را با رهبری دامیانو جورانا اختصاص خواهد داشت.

در سومین شب کنسرت مشترک ارکستر جوانان جهان با ارکستر سمفونیک تهران نیز در بخش نخست اورتور نرما از وینچنزو بلینی و سمفونی ۷ شوبرت در سی مینور با رهبری نصیر حیدریان نواخته خواهد شد. در بخش دوم از آخرین اجرای مشترک این دو ارکستر نیز سمفونی ۴ شومان در ر مینور اُپوس ۱۲۰ با رهبری نصیر حیدریان برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود.